« ▂▃▄▅▆▇█▓ بـهتـر از ما زیــاده امـا هـیـچـکــی مـثـل مــــ👑ــــا نـمـیـشــه ▓█▇▆▅▄▃▂ »